Byla zahájena poslední etapa projektu.

20. února

Díky úsporám, které vznikaly v průběhu realizace projektu a postupně se kumulovaly, Arcibiskupství olomoucké koncem minulého roku požádalo o další rozšíření projektu. Již na podzim byla zadána zakázka na restaurování dalších tří obrazů z cyklu krajin od významného vlámského malíře Reniera Megancka, které byly vysoutěženy formou tzv. opčního práva v rámci II. etapy restaurování. Po schválení posledního rozšíření projektu proběhlo zadávací řízení na restaurování vyřezávaného zlaceného stolu z tzv. carského pokoje, textilního závěsu z tzv. růžového sálu a dalších čtyř Meganckových krajinomaleb, takže bude restaurován celý cyklus těchto dosud neprávem opomíjených obrazů vlámského mistra a jeho dílny, který vzhledem k velmi špatnému (mnohdy havarijnímu) stavu byl v posledních desetiletích uložen v depozitáři. Posledním předmětem zadané zakázky je výroba repliky zlaceného rámu pro obraz středoevropského caravaggisty „Kristus na hoře Olivetské“, který byl restaurován v rámci I. etapy projektu a jehož historický rám se do dnešní doby nedochoval.

V současné době také probíhá zadávací řízení na další prvky vybavení pro ochranu sbírkových předmětů, kdy mají být pořízeny další 2 přístroje pro regulaci vlhkosti a mikroskop pro restaurátorskou dílnu.

Celkově tak oproti původnímu záměru projektu stoupl počet restaurovaných obrazů z plánovaných 36 kusů na 53, v případě mobiliáře zámku (historického nábytku a textilu) z 28 na 30 kusů. V rámci vybavení pro ochranu sbírkových předmětů, kde bylo plánováno „pouze“ pořízení 15 klimastabilních vitrín pro deskové obrazy, 1 univerzální vitríny s aktivní regulací klimatu a 6 germicidních lamp bylo nebo bude navíc pořízeno speciálních 3500 obálek a více než 600 krabic a desek pro uložení vzácných knih, grafických děl a fondu hudebního archivu, 4 mobilní přístroje pro regulaci vlhkosti v prostorách zámku a nízkopodtlakový stůl a speciální mikroskop pro restaurátorskou dílnu.

Díky nově doplněným aktivitám, tak bude přiznaný grant téměř beze zbytku vyčerpán a prostředky budou s maximální efektivitou využity v rámci obnovy a uchovávání sbírkového fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

 

Fotografie z návštěvy z Norska

Mezinárodní odborná konference

10. května 2016

V rámci projektu se uskuteční dne 9. 6. 2016 na Arcibiskupském zámku v Kroměříži odborná mezinárodní konference. Na konferenci vystoupí s odbornými příspěvky restaurátoři uměleckých děl na plátně a restaurátoři historického nábytku, kteří se podílí na restaurování uměleckých děl v rámci projektu. Na konferenci v rámci předávání zkušeností vystoupí se svými příspěvky restaurátoři partnera projektu z Norska z Norského institut pro výzkum kulturního dědictví.

Program konference

Pozvánka na konferenci


Aktuální informace o průběhu realizace projektu

25. února 2016

V průběhu října a listopadu si restaurátoři odvezli do svých dílen obrazy a nábytek, které jsou předmětem projektu. Poté, co provedli požadované průzkumy, se na přelomu roku uskutečnily kontrolní dny, na nichž byla upřesněna technologie restaurátorských zásahů, a následně bylo zahájeno vlastní restaurování.

V průběhu posledního čtvrtletí loňského roku byly postupně vyrobeny a do Kroměříže dovezeny klimastabilní rámové vitríny pro 15 deskových obrazů ze zámecké galerie. Vitríny jsou od října postupně osazovány na jednotlivé obrazy, v závislosti na ukončení konzervačních zásahů, které vsazení do klimarámů předcházejí. Všechny obrazy opatřené klimarámy budou moci návštěvíci zámku spatřit od začátku sezóny 2016.

V únoru byla rovněž dovezena a na zámku smontována téměř 3 metry vysoká univerzální stěnová vitrína s aktivním řízením klimatu. Vitrína je umístěna v jedné z místností obrazové galerie ve 2. patře zámku a bude sloužit k vystavení sbírkových předmětů, které jsou zvláště citlivé na změny klimatických podmínek.


Rozšíření projektu bylo schváleno

12. února 2016

V průběhu loňského podzimu byla ukončena zadávací řízení na stěžejní aktivity projektu (restaurátorské práce, pořízení vybavení pro ochranu sbírkových předmětů) a zadána jejich realizace. Vzhledem ke skutečnosti, že realizační ceny prací jsou nižší, než se předpokládalo v době podání žádosti o grant, vznikla v rozpočtu projektu poměrně velká finanční rezerva, a proto Arcibiskupství olomoucké požádalo poskytovatele dotace z fondu EHP o doplnění dalších aktivit projektu a prodloužení jeho realizace do 30. 4. 2017.

Obě změny byly schváleny 7. ledna 2016 a 3. února bylo definitivní Rozhodnutí o změně.

V rámci realizace projektu tak bude restaurováno dalších 10 obrazů a budou pořízeny další předměty pro ochranu sbírkových předmětů.

Pro rozšíření okruhu restaurovaných děl byl vybrán obraz neznámého autora ze 17. stol. „Stařena a chlapec se svíčkou“ umístěný na prohlídkové trase zámku a 9 obrazů z cyklu krajin od významného vlámského malíře Reniera Megancka. Tento cyklus celkem 16 obrazů, který autor maloval přímo pro kroměřížský zámek, je dosud neprávem opomíjeným dílem a vzhledem k velmi špatnému (mnohdy havarijnímu) stavu je dosud uložen v depozitáři. Restaurované obrazy budou následně umístěny na prohlídkových okruzích.

Další položky vybavení pro ochranu a uchování sbírkových předmětů byly vybrány s ohledem na nejohroženější části zámeckých sbírek, mezi něž patří zejména sbírka grafiky, hudební archiv a knižní fond. Tyto sbírkové předměty jsou ohroženy zejména díky choulostivosti materiálů, z nichž jsou vyrobeny (papír, pergamen), na jakékoliv vlivy prostředí. Sbírka grafiky a hudební archiv jsou uloženy nevyhovujícím způsobem – pro jejich uložení byly v minulosti použity běžné obalové materiály, které díky své kyselosti mohou dokonce přispívat ke zhoršování stavu v nich uložených artefaktů, nebo nemají žádné ochranné prvky. Knihy (včetně vzácných rukopisů a prvotisků) jsou uloženy většinou v původních historických skříních zámecké knihovny a nemají žádné ochranné prvky. Přitom řada z nich je vážně poškozena. Krabice, slohy a obálky pořízené z projektu mají zajistit bezpečné uložení velké části hudebního archivu a sbírky grafiky a nejohroženější rukopisy a prvotisky ze zámecké knihovny.

Kromě toho budou pořízeny 2 mobilní přístroje pro regulaci vlhkosti, které budou sloužit pro zlepšení klimatických podmínek v prostorách, kde jsou právě tyto sbírkové fondy uloženy. Pro konzervátorskou dílnu, která se nachází přímo na zámku a jejíž provoz zajišťuje partner projektu – Muzeum umění Olomouc, který je odborným správcem arcibiskupské sbírky, bude zakoupen nízkopodtlakový stůl. Jeho pořízení umožní konzervaci řady dalších předmětů kroměřížské arcibiskupské sbírky.


Na uchování zámeckých sbírek přispělo také město a kraj

25. ledna 2016

Projekt „Obnova vybraných obrazů a nábytku arcibiskupského zámku v Kroměříži“ finančně podpořily Město Kroměříž a Zlínský kraj svými příspěvky v celkové výši 1,5 milionu korun.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca. 18,7 milionu korun. Téměř 15 milionů korun přitom bylo získáno formou dotace z fondu EHP, vlastní podíl příjemce dotace činí 20% z celkové částky. Již v době přípravy žádosti o grant vstoupilo Arcibiskupství olomoucké do jednání se Zlínským krajem a Městem Kroměříž o poskytnutí příspěvku, který by pokryl část vlastních nákladů žadatele.

Na přelomu roku pak finanční pomoc obou veřejných subjektů dostala konkrétní podobu: Město Kroměříž poskytlo v prosinci loňského roku prostředky ve výši půl milionu korun a Zlínský kraj věnoval v lednu jeden milion korun. Poskytnutí těchto prostředků je účelově vázáno na jednu z hlavních aktivit projektu – kofinancování pořízení vybavení pro ochranu sbírkových předmětů (klimastabilních rámových vitrín pro deskové obrazy, univerzální stěnové vitríny s aktivním řízení klimatu aj.).


V září bylo ukončeno otevřené zadávací řízení na dodávku vybavení pro ochranu sbírkových předmětů a 11. září byla uzavřena smlouva s dodavatelem (DYTEC, s.r.o.).

Počátkem října se uskutečnila studijní cesta pracovníků Arcibiskupství olomouckého a jeho českých partnerů (Muzeum umění Olomouc, Národní památkový ústav) do Norska, kde pro ně norský partner (Norský institut pro výzkum kulturního dědictví) připravil několikadenní program. Během studijní cesty pracovníci českých partnerů navštívili řadu významných památek a sbírkotvorných institucí a seznámili se způsobem restaurování a uchovávání památek v Norsku jakož i se způsobem a trendy jejich prezentace veřejnosti.

V říjnu bylo ukončeno opakované zadávací řízení na restaurování nábytku a obrazů, které jsou předmětem projektu. Zakázka je rozdělena do 4 samostatných části, každou část získal jiný dodavatel. Se všemi dodavateli byla 15. října uzavřena smlouva o dílo.

نمشي , adidas bold age leggings girls dance studio - تسوق تشكيلة اديداس اوريجينالز للأطفال مع تخفيضات 25 - 75% أونلاين في السعودية | Air Jordan 1 Mid Chile Red DC7294 - nike roshe run anthracite grey venom blue - SBD - 600 Release Era